Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานทำความสะอาด ประจำปี 2565 ให้ วพบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ปรนนิบัติบำรุงตามวงรอบ ประจำปี 2565 ให้ ผขส.กบร.ศพม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สป.สิ้นเปลืองสำนักงาน ประจำปี 2565 ให้ กอ.ศพม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อม รยบ.ปกติขนาดเล็ก ประจำปี 2565 ให้ ผขส.กบร.ศพม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (วัสดุสำนักงาน) ประจำปี 2565 ให้ วพม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 ให้ วพบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2565 ให้ วพบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส. ประจำปี 2565 ให้ วพม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม สป.ถาวร สาย พ. (กล้องจุลทรรศน์) ประจำปี 2565 ให้ วพม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสินเปลื้อง ประจำปี 2565 ให้ วพม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย ยย. ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ วพม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก เลขหมายทะเบียนจักร 5985 ประจำปี 2565 ให้ วพม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปี 2565 ให้ วพม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ประจำปี 2565 ให้ วพม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม สป.ถาวร สาย พ. (กล้องจุลทรรศน์) ประจำปี 2565 ให้ วพม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย ยย. ประจำปี 2565 ให้ วพม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย ยย. ประจำปี 2565 ให้ ผยย.กบร.ศพม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย ยย. ประจำปี 2565 ให้ สพธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย ยย. ประจำปี 2565 ให้ สพธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปี 2565 ให้ วพม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม สป.สาย ยย. (ลิฟท์โดยสาร) ประจำปี 2565 ให้ สพธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปั๊มน้ำ ประจำอาคาร กศ.วพบ. ประจำปี 2565 ให้ วพบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ รดส.ขนาดเล็ก และ รดส.ขนาดใหญ่ (ปรับอากาศ) ประจำปี 2565 ให้ วพบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ เลขหมายทะเบียนจักร 13080 ประจำปี 2565 ให้ วพม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย ยย. ประจำปี 2565 ให้ วพม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ธ.ค. 65 ถึง ก.พ. 66)

Download ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน ธ.ค.65

Download ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน ธ.ค.66