ศูนย์อำนวยแพทย์พระมงกุฏเกล้า

315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 0-2763-9300