รายนามผู้บังคับบัญชา ของศพม. (อดีต –ปัจจุบัน)

  ๑.พล.ท. สิงหา

เสาวภาพ

๑ ต.ค. ๒๗ - ๓๐ ก.ย. ๓๐

  ๒.พล.ท. ชนะ

แย้มบุญเรือง

๑ ต.ค. ๓๐ - ๓๐ ก.ย. ๓๑

  ๓.พล.ท. ภิญโญ

ศิริยะพันธุ์

๑ ต.ค. ๓๑ - ๓๐ ก.ย. ๓๓

  ๔.พล.ท. อมฤต

ณ สงขลา

๑ ต.ค. ๓๓ - ๓๐ ก.ย. ๓๔

  ๕.พล.ท. ธำรงรัตน์

แก้วกาญจน์

๑ ต.ค. ๓๔ - ๓๐ ก.ย. ๓๕

  ๖.พล.ท. ธรรมนูญ

ยงใจยุทธ

๑ ต.ค. ๓๕ - ๓๐ ก.ย. ๓๖

  ๗.พล.ท. กนกรส

หงส์ทอง

๑ ต.ค. ๓๖ - ๓๐ ก.ย. ๓๗

  ๘.พล.ท. สุจินต์

อุบลวัตร

๑ ต.ค. ๓๗ - ๓๐ ก.ย. ๓๘

  ๙.พล.ท. สุปรีชา

โมกขะเวส

๑ ต.ค. ๓๘ - ๓๐ ก.ย. ๔๐

  ๑๐.พล.ท. ปรียพาส

นิลอุบล

๑ ต.ค. ๔๐ - ๓๐ ก.ย. ๔๑

  ๑๑.พล.ท. จุลเทพ

ธีระธาดา

๑ ต.ค. ๔๑ - ๓๐ ก.ย. ๔๓

  ๑๒.พล.ท. ชูฉัตร

กำภู ณ อยุธยา

๑ ต.ค. ๔๓ - ๓๐ ก.ย. ๔๔

  ๑๓.พล.ท. ประวิชช์

ตันประเสริฐ

๑ ต.ค. ๔๔ - ๓๐ ก.ย. ๔๖

  ๑๔.พล.ท. บุญเลิศ

จันทราภาส

๑ ต.ค. ๔๖ - ๓๐ ก.ย ๔๘

  ๑๕.พล.ท. วิทยา

ช่อวิเชียร

๑ ต.ค. ๔๘ - ๓๐ มี.ค. ๕๐

  ๑๖.พล.ท. รณวิทย์

อุปถัมภ์นรากร

๑ เม.ย. ๕๐ - ๓๐ มี.ค. ๕๑

  ๑๗.พล.ท. สหชาติ

พิพิธกุล

๑ เม.ย. ๕๑ - ๓๐ ก.ย. ๕๓

  ๑๘.พล.ท. ธวัชชัย

ศศิประภา

๑ ต.ค. ๕๓ - ๓๐ ก.ย. ๕๔

  ๑๙.พล.ท. ภานุวิชญ์

พุ่มหิรัญ

๑ ต.ค. ๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๕๕

  ๒๐.พล.ท. กฤษฎา

ดวงอุไร

๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๕๖

  ๒๑.พล.ท. มาโนชญ์

จันทรศร

๑ ต.ค. ๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๗

  ๒๒.พล.ท. ไตรโรจน์

ครุธเวโช

๑ ต.ค. ๕๗ - ๓๑ มี.ค ๕๘

  ๒๓.พล.ท. ชุมพล

เปี่ยมสมบูรณ์

๑ เม.ย. ๕๘ - ๓๑ มี.ค. ๕๙

  ๒๔.พล.ท. ประสงค์

ล้อมทอง

๑ เม.ย. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๙

  ๒๕.พล.ท. สาโรช 

เขียวขจี

๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๐

  ๒๖.พล.ท. สายัณห์  

สวัสดิ์ศรี

๑ เม.ย. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑

  ๒๗.พล.ท. ชาญณรงค์  

นาคสวัสดิ์

๑ เม.ย. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๑

  ๒๘.พล.ท. วิสุทธิ์

ศรีจันทราพันธุ์

๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒

  ๒๙.พล.ท. ชาญชัย

ติกขะปัญโญ

 ๑ ต.ค. ๖๒ -  ๓๑ มี.ค. ๖๓

  ๓๐. พล.ท. ธารา

พูนประชา

 ๑ เม.ย. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๕

  ๓๑. พล.ท. มานะพล

เล็กสกุล

๑ ต.ค. ๖๕ - ปัจจุบัน