Get Adobe Flash player

พลโท ธารา พูนประชา

พลตรี อารมย์ ขุนภาษี

การจัดการความรู้ ศพม.

ศพม. ได้ดำเนินการรณรงค์ให้กำลังพลและครอบครัวแยกขยะเป็นประเภทต่างๆ

โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละจุด โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

200408.1

200408.1
200408.3

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า