Get Adobe Flash player

พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์

พลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

การจัดการความรู้ ศพม.

พล.ท. ชาญชัย  ติกขะปัญโญ รับมอบหน้าที่ ผอ.ศพม. จาก พล.ท. วิสุทธิ์  ศรีจันทราพันธุ์

ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ โดยมี พล.ต. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เสธ.ศพม.

และ หน.นขต.ศพม. เข้าร่วมในพิธี ฯ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 62 เวลา 0900

 

3 1
2 4

  

 

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า