Get Adobe Flash player

พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ

พลตรี อารมย์ ขุนภาษี

การจัดการความรู้ ศพม.

ศพม. ได้จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้แก่กำลังพลและประชาชนทั่วไปในด้านการจัดการน้ำ

และการแยกประเภทขยะ ณ บริเวณโถงด้านหน้า บก.ศพม. ในห้วง ม.ค. ๖๓ – ก.พ. ๖๓

200217.1
 200217.2  
 200217.3  

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า