Get Adobe Flash player

พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์

พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา

การจัดการความรู้ ศพม.

พล.ท. สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ผอ.ศพม เป็นประธานการประชุมการวาง MasterPlan ของ ศพม. (ศพม., นขต.ศพม.) และการก่อสร้างเดินทางลอยฟ้า (Skywalk) โดยมี คุณศิรินร์ ชูธรรมสถิต ที่ปรึกษา ผอ.ศพม., ผอ.นขต.ศพม., เสธ.ศพม, และผู้แทน สยย.ทหาร, ยย.ทบ., กรมศิลปากร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ชั้น ๒ ศพม. เมื่อ ๑๓ – ๑๔ ก.พ.๖๑
 

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า