Get Adobe Flash player

พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์

พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา

การจัดการความรู้ ศพม.

พล.ท. สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ผอ.ศพม และ คณะ ประกอบด้วย สยย.ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย, ยย.ทบ., รพ.รร.6, วพม., วพบ., มูลนิธิพระราชวังพญาไท และ ฝอ.ศพม. เข้าร่วมประชุมหารือการปรับปรุงภูมิทัศน์พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ ในพระราชวังพญาไท ณ กรมศิลปากร โดยมี อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน เมื่อ 31 ม.ค.61

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า