Get Adobe Flash player

พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์

พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา

การจัดการความรู้ ศพม.

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพบก ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักเรียนแพทย์ทหารรุ่นที่ 37
และ นักเรียนพยาบาลรุ่นที่ 50 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. โดยมี พล.ท.สาโรช เขียวขจี จก.พบ.,
พล.ท.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ผอ.ศพม., พล.ต.ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ ผอ.วพม. และ พล.ต.หญิง เบญจมาศ บุญรับพายัพ  ผอ.วพบ.
ให้การต้อนรับ เมื่อ 18 พ.ค.60

ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก พล.ปตอ.

 
พล.ท.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ผอ.ศพม. พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช เสธ.ศพม. ฝอ. ศพม.และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยานที่ 1 และ 4 เพื่อนิเทศการเฝ้าระวัง และการป้องกันโรคลมร้อน ให้ทหารใหม่ปลอดภัยจากการฝึก โดยมี พล.ท.สุรจิตร จิตต์แจ้ง
ผบ.นปอ. ให้การต้อนรับ เมื่อ 9 พ.ค.60

ตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยฯ    

 
พล.ท.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ผอ.ศพม. พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช เสธ.ศพม.  ฝอ. ศพม.และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม สวพท.โดยมี  
พล.ต.พีระพล ปกป้อง ผอ.สวพท. พ.อ.Christopher B. Soltis ผบ.หน่วยวิจัยฝ่าย สรอ.และคณะให้การต้อนรับ เมื่อ 9 พ.ค.60

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า