Get Adobe Flash player

พลโท สายัณห์ สวัสดิ์ศรี

พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา

การจัดการความรู้ ศพม.

พล.ท.สาโรช เขียวขจี ผอ.ศพม., คุณฐานิตา เขียวขจี และพล.ต.พีระพล ปกป้อง เสธ.ศพม. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
โดย พบ. เป็นเจ้าภาพ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
เมื่อ 1 ธ.ค.59
อบรมการจดสิทธิบัตร
พล.ต.พีระพล ปกป้อง เสธ.ศพม. เป็นประธานเปิดการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "การจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร" โดยวิทยากรจากกรมทรัพย์
สินทางปัญญา คุณ นิศาชล ศศานนท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารกองอำนวยการ วพบ. เมื่อ 29 พ.ย.59

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า