Get Adobe Flash player

พลโท สายัณห์ สวัสดิ์ศรี

พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา

การจัดการความรู้ ศพม.

พล.ท.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ จก.พบ. และ พล.ท.สาโรช เขียวขจี ผอ.ศพม.ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามเวชปฏิบัติการยุทธ ปฏิบัติการเพชราวุธ
ของ นพท/นศพ วพม. ชั้นปีที่ 6 ณ.เขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 12 ต.ค 59

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า