Get Adobe Flash player

พลโท สายัณห์ สวัสดิ์ศรี

พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา

การจัดการความรู้ ศพม.

พล.ท.สาโรช เขียวขจีรับมอบหน้าที่ ผอ.ศพม. จาก พล.อ.ประสงค์ ล้อมทอง ผทค.(พิเศษ) ทบ. ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์
โดยมี พล.ต.สุรเดช จารุจินดา ผอ.สวพท., พล.ต.พีระพล ปกป้อง เสธ.ศพม. และ หน.นขต.ศพม. เข้าร่วมในพิธี
เมื่อวันที่ 30 ก.ย.59

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า