Get Adobe Flash player

พลโท สายัณห์ สวัสดิ์ศรี

พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา

การจัดการความรู้ ศพม.

พล.ท.ประสงค์ ล้อมทอง ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนผลการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์พระมงกุฎเกล้าร่วม 2556-2559 (PMK Plus 2013-2016) และจัดทำยุทธศาสตร์
ศพม. 60 - 64 ณ ห้องประชุมนิรันดร์วิชย อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา เมื่อ 26 ก.ค.59

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า