Get Adobe Flash player

พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์

พลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

การจัดการความรู้ ศพม.

 

200
 

พลตรี เกรียงชัย  ประสงค์สุกาญจน์

เสนาธิการ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
การศึกษา
     

หลักสูตรทางการทหาร

     
     
     
     
ตำแหน่งอดีตที่สำคัญ
    -
     
     
ตำแหน่งปัจจุบัน
    - เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
ราชการพิเศษ
     
     
ครอบครัว  
   
บุตร
     
     
ภูมิลำเนา
     

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า