Get Adobe Flash player

พลโท สาโรช เขียวขจี

พลตรี พีระพล ปกป้อง

การจัดการความรู้ ศพม.

 

 

พลตรี พีระพล ปกป้อง

เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
การศึกษา
    - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
    - แพทยศาสตร์บัณทิต เกียรตินิยมอันดับ1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า รุ่นที่ 3
    - วุฒิบัตร กุมารศัลยศาสตร์ แพทยสภา

หลักสูตรทางการทหาร

    - หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ.รุ่นที่ 30
    - วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 51
ตำแหน่งอดีตที่สำคัญ
    - ผู้บังคับหมวดเสนารักษ์ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
    - ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
    - ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
    - ผู้อำนวยการ กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
    - รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ตำแหน่งปัจจุปัน
    - เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
ราชการพิเศษ
    - หัวหน้าศูนย์บริหารงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
    - เลขาธิการ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    สยามบรมราชกุมารี
ภูมิลำเนา
    - จังหวัด กรุงเทพมหานครฯ

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า