Get Adobe Flash player

พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์

พลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

การจัดการความรู้ ศพม.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ชื่อโครงการจ้าง   จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า