Get Adobe Flash player

พลโท ธารา พูนประชา

พลตรี อารมย์ ขุนภาษี

การจัดการความรู้ ศพม.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ชื่อโครงการจ้าง   จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ