Get Adobe Flash player

พลโท สายัณห์ สวัสดิ์ศรี

พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา

การจัดการความรู้ ศพม.

 

 

พลโท สายัณห์ สวัสดิ์ศรี

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
การศึกษา
    - โรงเรียนปทุมคงคา
    - แพทยศาสตร์บัณทิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า รุ่นที่ 2
    - วุฒิบัตร สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และวุฒิบัตรอนามัยเจริญพันธุ์
    - หลักสูตรบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 20 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
    - หลักสูตรบริหารงานสายแพทย์ชั้นสูง รุ่นที่ 6/47
    - ศึกษาฝึกงานวิจัยวัยหมดระดู ณ มหาวิทยาลัย Emory ประเทศ สหรัฐอเมริกา (Clinical Associate
    Professor of Gynecology and Obstetrics Dept., Emory University School
    of Medicine, GA, USA)
    - ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
    - หลักสูตรแพทย์ทหารฝังเข็มรุ่นที่ 8

หลักสูตรทางการทหาร

    - หลักสูตรจู่โจมรุ่นที่ 78/28 ได้รางวัล ยอดเยี่ยม
    - หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 147 จาก รร.ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี
    - หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ.รุ่นที่ 26 (ได้ลำดับที่ 1)
    - วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 51
    - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ. 2554
ตำแหน่งอดีตที่สำคัญ
    - ช่วยราชการ นายแพทย์กองกำลังบูรพา พัน สร. ที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
    - ผบ.มว.สร. กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์
    - นายแพทย์ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
    - ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
    - หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
    - ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
    - ฝ่ายเสนาธิการ ประจำสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและประจำ ทบ.
    - เสนาธิการ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
    - ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
    - รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่งปัจจุบัน
    - ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า
ราชการพิเศษ
    - นายทหารพิเศษ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์
    - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ การสาธารณสุขวุฒิสภา
    - คณะกรรมาธิการอนุกรรมการด้านการเกษตร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง
    และโครงสร้างพื้นฐาน
    - คณะกรรมการสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์(ไทย) 4 สมัย
    - อดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 สมัย
    - อดีตอนุกรรมการการบริหารการวิจัย สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
    - หัวหน้าคลินิกชายวัยทอง รพ.พระมงกุฎเกล้า
    - ช่วยราชการ ภารกิจแผนป้องกันประเทศตามแนวชายแดน ไทย – กัมพูชา เป็นเวลา 2 ปี
    - คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย-พม่า
    - ผู้อำนวยการโครงการวิจัยบูรณาการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทหาร ตำรวจ และผู้นำศาสนา
    ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" ปี 2549 - 55 ของ สภาวิจัยแห่งชาติ
    - ผู้ดำเนินรายการร่วม ช่วงรายการ สุขภาพดี ไม่มีซื้อขาย สถานีวิทยุในเครือกองทัพบก และในเครือกรม
    ประชาสัมพันธ์ ออกอากาศทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า