Get Adobe Flash player

พลโท สาโรช เขียวขจี

พลตรี พีระพล ปกป้อง

การจัดการความรู้ ศพม.

 

saroj1
 

พลโท สาโรช เขียวขจี

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
การศึกษา
    - โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
    - แพทยศาสตร์บัณทิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า รุ่นที่ 2
    - วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ แพทยสภา

หลักสูตรทางการทหาร

    - หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ.รุ่นที่ 29
    - วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 47
    - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ. รุ่นที่ 26
    - ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
ตำแหน่งอดีตที่สำคัญ
    - ผู้บังคับหมวดพยาบาล กองพันเสนารักษ์ที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
    - หัวหน้าแผนกคนไข้นอก โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
    - ลยแพทย์ โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
    - ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
    - รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
    - ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
    - รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
    - รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
    - รองผู้อำนวยการ สถาบันพยาธิวิทยา
    - ผู้อำนวยการ สถาบันพยาธิวิทยา
    - ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล
    - ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
    - รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
ตำแหน่งปัจจุบัน
    - ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า
ราชการพิเศษ
    - ปฏิบัติหน้าที่ ตามแผนป้องกันประเทศ ในตำแหน่ง นายแพทย์ ทก.ทภ.1 ค่ายจักรพงษ์
    - นายทหารพิเศษประจำกรม นนร.รอ.รร.จปร.
ครอบครัว  
  - คุณฐานิตา เขียวขจี
บุตร
    - นายเวสารัช เขียวขจี
    - แพทย์หญิง ภาวศุทธิ เขียวขจี
ภูมิลำเนา
    - ปราจีนบุรี

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า