Get Adobe Flash player

พลโท ธารา พูนประชา

พลตรี อารมย์ ขุนภาษี

การจัดการความรู้ ศพม.

กองแผนและงบประมาณ

Untitled Document

เอกสารอ้างอิง ( ระเบียบ คำสั่ง ที่ใช้ในการจัดทำหนังสือราชการ)

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ.2527
ระเบียบ สร.ว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
ระเบียบ สร.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
ระเบียบ กห.ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2544
ระเบียบ กค.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2552
ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่2) 2554
ระเบียบ กห.ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาการทหาร พ.ศ.2536
ระเบียบ กห.ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการทหาร พ.ศ.2551
ระเบียบคำสั่งเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทหารทั้งหมด
ระเบียบ ศพม.ว่าด้วยเงินกองทุนวิจัย พ.ศ.2548
ระเบียบ กค.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549
หนังสือ สงป.เรื่องหลักเกณฑ์การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในส่วนราชการ พ.ศ.2546
กค.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549
พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2552
หนังสือ สปช.ทบ.เรื่องเบิกค่าการศึกษาบุตรครั้งเดียวตลอดปี พ.ศ.2553
พรฎ.การศึกษาของบุตร พ.ศ.2554
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2547
ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2553
ะเบียบ กค.ว่าด้วยการส่งคืนเงินฯ กรณีรถราชการก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ศ.2551
ระเบียบ กห.ว่าด้วยเงินรายรับของสถานพยาบาล พ.ศ.2551
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล พ.ศ.2552
หนังสือ สปช.ทบ.เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ.2555
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปของ วพม.พ.ศ.2550
ระเบียบ กห.ว่าด้วยเงินรายรับสถานศึกษา.พ.ศ.2548
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก