Get Adobe Flash player

พลโท ธารา พูนประชา

พลตรี อารมย์ ขุนภาษี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดการความรู้ ศพม.

ศพม. ได้จัดทำถุงผ้าเพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพล ศพม. และรณรงค์ให้เลิกใช้

ถุงพลาสติกโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่  กันยายน 2562  จนถึงปัจจุบัน

Bag