Get Adobe Flash player

พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์

พลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

การจัดการความรู้ ศพม.

เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๗๐๐ กำลังพล ศพม. ตรวจสุขภาพประจำปี ๖๒ ณ ชั้น ๒ ศพม. 
181230.7 181230.5
181230.3 181230.4

 181230.8

 

 181230.6

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า