Get Adobe Flash player

พลโท สายัณห์ สวัสดิ์ศรี

พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา

การจัดการความรู้ ศพม.

พล.ท.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ผอ.ศพม. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา และมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ
ทั่วไปรุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60 ณ อาคารสโมสรนักเรียน ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมี พล.ต.หญิง  
 เบญจมาศ บุญรับพายัพ  ผอ.วพบ. ให้การต้อนรับ 

 

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า