Get Adobe Flash player

พลโท ธารา พูนประชา

พลตรี อารมย์ ขุนภาษี

การจัดการความรู้ ศพม.

 

200108รวมผอ.ศพม.Wy copy
รายนามผู้บังคับบัญชา

 

 
รายนามผู้บังคับบัญชา ของศพม. (อดีต –ปัจจุบัน)
  ๑.พล.ท. สิงหา เสาวภาพ ๑ ต.ค. ๒๗ - ๓๐ ก.ย. ๓๐
  ๒.พล.ท. ชนะ แย้มบุญเรือง ๑ ต.ค. ๓๐ - ๓๐ ก.ย. ๓๑
  ๓.พล.ท. ภิญโญ ศิริยะพันธุ์ ๑ ต.ค. ๓๑ - ๓๐ ก.ย. ๓๓
  ๔.พล.ท. อมฤต ณ สงขลา ๑ ต.ค. ๓๓ - ๓๐ ก.ย. ๓๔
  ๕.พล.ท. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ๑ ต.ค. ๓๔ - ๓๐ ก.ย. ๓๕
  ๖.พล.ท. ธรรมนูญ ยงใจยุทธ ๑ ต.ค. ๓๕ - ๓๐ ก.ย. ๓๖
  ๗.พล.ท. กนกรส หงส์ทอง ๑ ต.ค. ๓๖ - ๓๐ ก.ย. ๓๗
  ๘.พล.ท. สุจินต์ อุบลวัตร ๑ ต.ค. ๓๗ - ๓๐ ก.ย. ๓๘
  ๙.พล.ท. สุปรีชา โมกขะเวส ๑ ต.ค. ๓๘ - ๓๐ ก.ย. ๔๐
  ๑๐.พล.ท. ปรียพาส นิลอุบล ๑ ต.ค. ๔๐ - ๓๐ ก.ย. ๔๑
  ๑๑.พล.ท. จุลเทพ ธีระธาดา ๑ ต.ค. ๔๑ - ๓๐ ก.ย. ๔๓
  ๑๒.พล.ท. ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา ๑ ต.ค. ๔๓ - ๓๐ ก.ย. ๔๔
  ๑๓.พล.ท. ประวิชช์ ตันประเสริฐ ๑ ต.ค. ๔๔ - ๓๐ ก.ย. ๔๖
  ๑๔.พล.ท. บุญเลิศ จันทราภาส ๑ ต.ค. ๔๖ - ๓๐ ก.ย ๔๘
  ๑๕.พล.ท. วิทยา ช่อวิเชียร ๑ ต.ค. ๔๘ - ๓๐ มี.ค. ๕๐
  ๑๖.พล.ท. รณวิทย์ อุปถัมภ์นรากร ๑ เม.ย. ๕๐ - ๓๐ มี.ค. ๕๑
  ๑๗.พล.ท. สหชาติ พิพิธกุล ๑ เม.ย. ๕๑ - ๓๐ ก.ย. ๕๓
  ๑๘.พล.ท. ธวัชชัย ศศิประภา ๑ ต.ค. ๕๓ - ๓๐ ก.ย. ๕๔
  ๑๙.พล.ท. ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ ๑ ต.ค. ๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๕๕
  ๒๐.พล.ท. กฤษฎา ดวงอุไร ๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๕๖
  ๒๑.พล.ท. มาโนชญ์ จันทรศร ๑ ต.ค. ๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๗
  ๒๒.พล.ท. ไตรโรจน์ ครุธเวโช ๑ ต.ค. ๕๗ - ๓๑ มี.ค ๕๘
  ๒๓.พล.ท. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ ๑ เม.ย. ๕๘ - ๓๑ มี.ค. ๕๙
  ๒๔.พล.ท. ประสงค์ ล้อมทอง ๑ เม.ย. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๙
  ๒๕.พล.ท. สาโรช  เขียวขจี ๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๐
  ๒๖.พล.ท. สายัณห์   สวัสดิ์ศรี ๑ เม.ย. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑
  ๒๗.พล.ท. ชาญณรงค์   นาคสวัสดิ์ ๑ เม.ย. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๑
  ๒๘.พล.ท. วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒
  ๒๙.พล.ท. ชาญชัย ติกขะปัญโญ  ๑ ต.ค. ๖๒ -  ๓๑ มี.ค. ๖๓
  ๓๐. พล.ท. ธารา พูนประชา  ๑ เม.ย. ๖๓ - ปัจจุบัน