Get Adobe Flash player

พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์

พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา

การจัดการความรู้ ศพม.

 

 
big60 resize
รายนามผู้บังคับบัญชา

ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ามีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า (ผอ.ศพม.) เป็นผู้บังคับบัญชาและมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ผอ.รพ.รร.๖) ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา (ผอ.สพธ.) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (ผอ.วพบ.) ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ผอ.กศ.วพม.)และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร(ผอ.สวพท.)เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ แพทย์พระมงกุฎเกล้า(รอง ผอ.ศพม.) โดยตำแหน่งตามลำดับ

รายนามผู้บังคับบัญชา ของศพม. (อดีต –ปัจจุบัน)
๑.พล.ท.สิงหา เสาวภาพ ๑ต.ค.๒๗-๓๐ ก.ย.๓๐
๒.พล.ท.ชนะ แย้มบุญเรือง ๑ต.ค.๓๐-๓๐ ก.ย.๓๑
๓.พล.ท.ภิญโญ ศิริยะพันธุ์ ๑ต.ค.๓๑-๓๐ ก.ย.๓๓
๔.พล.ท.อมฤต ณ สงขลา ๑ต.ค.๓๓-๓๐ ก.ย.๓๔
๕.พล.ท.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ๑ต.ค.๓๔-๓๐ ก.ย.๓๕
๖.พล.ท.ธรรมนูญ ยงใจยุทธ ๑ต.ค.๓๕- ๓๐ก.ย.๓๖
๗.พล.ท.กนกรส หงส์ทอง ๑ต.ค.๓๖- ๓๐ก.ย.๓๗
๘.พล.ท. สุจินต์ อุบลวัตร ๑ต.ค.๓๗- ๓๐ก.ย.๓๘
๙.พล.ท.สุปรีชา โมกขะเวส ๑ต.ค.๓๘ ๓๐ก.ย.๔๐
๑๐.พล.ท.ปรียพาส นิลอุบล ๑ต.ค.๔๐ ๓๐ก.ย.๔๑
๑๑.พล.ท.จุลเทพ ธีระธาดา ๑ต.ค.๔๑- ๓๐ก.ย.๔๓
๑๒.พล.ท.ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา ๑ต.ค.๔๓- ๓๐ก.ย.๔๔
๑๓.พล.ท.ประวิชช์ ตันประเสริฐ ๑ต.ค.๔๔- ๓๐ก.ย.๔๖
๑๔.พล.ท.บุญเลิศ จันทราภาส ๑ต.ค.๔๖- ๓๐ก.ย๔๘
๑๕.พล.ท.วิทยา ช่อวิเชียร ๑ต.ค.๔๘- ๓๐มี.ค.๕๐
๑๖.พล.ท.รณวิทย์ อุปถัมภ์นรากร ๑เม.ย.๕๐- ๓๐มี.ค.๕๑
๑๗.พล.ท.สหชาติ พิพิธกุล ๑เม.ย.๕๑- ๓๐ก.ย.๕๓
๑๘.พล.ท.ธวัชชัย ศศิประภา ๑ต.ค.๕๓-๓๐ ก.ย.๕๔
๑๙.พล.ท.ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ ๑ต.ค.๕๔ -๓๐ ก.ย.๕๕
๒๐.พล.ท.กฤษฎา ดวงอุไร ๑ต.ค.๕๕ -๓๐ ก.ย.๕๖
๒๑.พล.ท.มาโนชญ์ จันทรศร ๑ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๗
๒๒.พล.ท.ไตรโรจน์ ครุธเวโช ๑ต.ค.๕๗ -๓๑ มี.ค ๕๘
๒๓.พล.ท.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ ๑ เม.ย.๕๘ - ๑ เม.ย.๕๙
๒๔.พล.ท.ประสงค์ ล้อมทอง ๑ เม.ย.๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๙
๒๕.พล.ท. สาโรช  เขียวขจี ๑ ต.ค.๕๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๐
๒๖ พล.ท.สายัณห์    สวัสดิ์ศรี  ๑ เม.ย. ๖๐ - ๓๑ มี.ค. ๖๑
๒๗ พล.ท. ชาญณรงค์    นาคสวัสดิ์  ๑ เม.ย. ๖๑ - ปัจจุบัน

 


ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า