Get Adobe Flash player

พลโท สายัณห์ สวัสดิ์ศรี

พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา

การจัดการความรู้ ศพม.

พล.ท.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี รับมอบหน้าที่ ผอ.ศพม. จาก พล.ท.สาโรช เขียวขจี จก.พบ. ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ โดยมี 
พล.ต.สุรเดช จารุจินดา รอง จก.พบ.(๒) , พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช เสธ.ศพม. และ หน.นขต.ศพม. 
เข้าร่ามในพิธี เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 60 
1one resize 2 resize
3 resize 4 resize

ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฏเกล้า