Get Adobe Flash player

พลโท ธารา พูนประชา

พลตรี อารมย์ ขุนภาษี

การจัดการความรู้ ศพม.

 
 

ddddddddddddddddddddประวัติศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

ddddddศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกองทัพบก โดยมีความมุ่งหมายเพื่อต้องการปรับปรุงกิจการแพทย์ทหารให้มีความก้าวหน้าและ ทันสมัยในด้านการบริการทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล การผลิตบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งการศึกษาวิจัยทางวิชาการด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดย เร็ว

ddddddกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติอัตราการจัดหน่วย ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม(เฉพาะ) ลับที่ ๑๒๙/๒๗ ลงวันที่ ๒๙ ส.ค.๒๗ โดยอนุมัติให้แก้ไขอัตราการจัดหน่วยของกรมแพทย์ทหารบก (อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข๓๖๐๐) เพิ่มเติม ให้มีหน่วยศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ขึ้นใหม่เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมแพทย์ทหารบก

ddddddเพื่อดำเนินการตามคำสั่งกลาโหมดังกล่าว กองทัพบกจึงได้อนุมัติคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ)ลับที่ ๒๐๗/๒๗ ลง๓๑ สิงหาคม๒๕๒๗ เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ดังนั้นจึงได้ยึดถือวันที่๓๑ สิงหาคม๒๕๒๗เป็นวันสถาปนาหน่วย ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ กองทัพบกได้อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขอัตราเฉพาะกิจของศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ตามแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยสายแพทย์ของกองทัพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการบูรณาการ บุคลากรและสิ่งอุปกรณ์ ทางการแพทย์โดยการแบ่งมอบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จากเดิมเป็นหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก มาเป็นหน่วยขึ้นตรงศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ตามคำสั่ง กองทัพบก(เฉพาะ)๑๖/๔๙ เรื่องแก้ไขอัตรากองทัพยก ๒๕๐๖ (ครั้งที่๗) ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ddddddศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าใช้นามย่อ “ศพม.” ปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ที่พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ พระราชวังพญาไท ๓๑๕ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐